easyreklama.sk

Zaregistrujte sa a získajte darček!

obchodnej spoločnosti EASY – reklamná agentúra s.r.o., so sídlom: Ul. Mieru 987/5, 014 01 Bytča,
IČO: 54200342, spoločnosť zapísal Okresný súd Žilina do Obchodného registra pod číslom Sro/78435/L dňa 5.11.2021.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho uvedené ďalej tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „VOP“) a sú záväzné pre všetkých Kupujúcich, ktorí s Predávajúcim uzatvárajú Kúpnu zmluvu.
 2. Predávajúci sa Kúpnou zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar za podmienok dojednaných v Kúpnej zmluve a týchto VOP a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu.
 3. Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorí uzatvorili Kúpnu zmluvu, sa riadi Kúpnou zmluvou, týmito VOP a pokiaľ nie je Kúpnou zmluvou alebo VOP ustanovené inak, aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Osobitná písomná dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim má prednosť pred VOP a aj pred Kúpnou zmluvou. Pokiaľ sa ustanovenia Kúpnej zmluvy dostanú do rozporu s ustanoveniami VOP, rozhodujúce sú ustanovenia Kúpnej zmluvy.
 4. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. Takáto zmena nemá vplyv na Kúpne zmluvy uzatvorené pred jej vykonaním, a na tieto sa ďalej vzťahujú VOP platné pred takouto zmenou. Zmena VOP vykonaná Predávajúcim sa stáva platnou a záväznou pre Kupujúcich okamihom zverejnenia zmeneného znenia VOP na webovej stránke Internetového obchodu.

Článok II.
Vymedzenie pojmov

Pre účely týchto VOP majú pojmy uvedené v týchto VOP nasledujúci význam:

 1. Zmluvné strany: Predávajúci a Kupujúci
 2. Predávajúci:
  EASY – reklamná agentúra, s.r.o.
  so sídlom: Ul. Mieru 987/5, 014 01 Bytča
 3. Kancelária: Hollého 1356, 014 01 Bytča
  IČO: 54200342
  DIČ: 2121595003
  Okresný súd Žilina do Obchodného registra pod číslom Sro/78435/L dňa 5.11.2021.
 4. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
  pod číslom Sro/78435/L
  tel.č.: +421 949 115 387
  email: info@easyreklama.sk
 5. Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzatvorí Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka ním vybraného Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.
 6. Podnikateľ: Podnikateľom sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani Kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 7. Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 8. Internetový obchod: je webový server na adrese www.easyreklama.sk, prostredníctvom ktorého Predávajúci ponúka a predáva Tovar.
 9. Kúpna zmluva: Zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Kupujúcim vybraného Tovaru za Kúpnu cenu. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva, jej vznik, platnosť a následky neplatnosti, a všetky záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú Slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany výslovne vylučujú pre prípad Kúpnej zmluvy aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor). Právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených Kúpnou zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.
 10. Ponuka: všetky spoločne a tiež aj samostatne akákoľvek z hnuteľných vecí, či iný produkt, ktoré sú Predávajúcim ponúkané na predaj v Internetovom obchode.
 11. Tovar: ten z produktov tvoriacich Ponuku, ktorý bol Kupujúcim vybraný z Ponuky, a ktorý Kupujúci kupuje od Predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy.
 12. Kúpna cena: peňažná čiastka vyjadrená v mene EUR, ktorá je odplatou Kupujúceho Predávajúcemu za predaj Tovaru. Kúpna cena uvedená v Internetovom obchode pri Tovare nezahŕňa aj DPH (nie sme platci DPH), pokiaľ v Internetovom obchode nie je výslovne uvedené inak. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru Kupujúcemu, ktorá je uvedená v Internetovom obchode samostatne pri realizácii každej objednávky.
 13. Miesto dodania: miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, na ktoré má byť Predávajúcim doručený Tovar: Miesto dodania je špecifikované aspoň nasledujúcimi údajmi: názov obce, názov územného správneho celku (okres a kraj), názov ulice, súpisné a orientačné číslo, štát. Predávajúci dodáva Tovar prostredníctvom Internetového obchodu iba na území Slovenskej republiky a nemá povinnosť dodať Tovar na iné miesto, ako je Miesto dodania.
 14. Doručovateľ: tretia osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim a zabezpečuje prepravu Tovaru pre Kupujúceho do Miesta dodania.
 15. Grafické súbory: obrázok/obrázky v elektronickej forme, vo formáte predpokladanom v Internetovom obchode, ktorý prostredníctvom Internetového obchodu odošle Kupujúci Predávajúcemu za účelom realizácie objednávky a uzavretia Kúpnej zmluvy, a ktorý má byť použitý na vyhotovenie potlače.

Článok III.
Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Zmluvné strany konštatujú, že Predmetom Kúpnej zmluvy môže byť predaj aj takých hnuteľných vecí, ktoré obsahujú potlač, ktorej parametre boli pri uzatváraní Kúpnej zmluvy určené Kupujúcim.
 2. Za účelom realizácie nákupu v Internetovom obchode je nevyhnutné, aby Kupujúci navštívil webové stránky Internetového obchodu, založil si účet a vykonal registráciu, vybral Tovar z Ponuky pomocou jednotlivých úkonov znázorňovaných na obrazovke a potvrdil objednávku. V prípade, ak Kupujúci zasiela za účelom realizácie objednávky Predávajúcemu Grafické súbory, je povinný, ak to Predávajúci požaduje, odsúhlasiť Predávajúcim vytvorený a zaslaný Náhľad, resp. sa k nemu inak vyjadriť.  
 3. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Kupujúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky Kupujúcim sa považuje odoslanie objednávky prostredníctvom objednávkového formulára Internetového obchodu, kliknutím na políčko, ktorým sa objednávka potvrdzuje.
 4. V prípade, ak za účelom realizácie objednávky bude v zmysle pokynov uvedených v Internetovom obchode Kupujúci povinný odoslať Predávajúcemu Grafické súbory a Predávajúci bude následne v zmysle pokynov uvedených v Internetovom obchode odosielať Kupujúcemu späť emailom, či priamo cez Internetový obchod náhľad z nich vytvorený (inde v týchto VOP aj len ako „Náhľad“), je Kupujúci povinný vyjadriť sa k jeho obsahu, a to tak, že tento buď odsúhlasí, alebo v prípade, ak ho neodsúhlasí, je povinný uviesť konkrétne dôvody tohto neodsúhlasenia a uviesť požadované úpravy, v tom prípade je Predávajúci povinný odoslať Kupujúcemu ďalší Náhľad. V prípade, ak Kupujúci neodsúhlasí ani opakovane zaslaný Náhľad, Predávajúci nie je povinný zasielať Kupujúcemu ďalší Náhľad. Kúpna zmluva v týchto prípadoch vzniká okamihom odsúhlasenia zaslaného Náhľadu Kupujúcim. Ak Kupujúci neodsúhlasí ani opakovane zaslaný Náhľad, má sa zato, že zrušil objednávku, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. V prípade, ak za účelom realizácie objednávky bude v zmysle pokynov uvedených v Internetovom obchode Kupujúci povinný odoslať Predávajúcemu Grafické súbory, avšak Predávajúci nebude v zmysle pokynov uvedených v Internetovom obchode odosielať Kupujúcemu späť Náhľad z nich vytvorený, je Predávajúci povinný emailom alebo priamo cez Internetový obchod potvrdiť Kupujúcemu správnosť Grafických súborov, teda možnosť použitia ním zaslaných Grafických súborov za účelom dodávky Tovaru. Kúpna zmluva v tomto prípade vzniká okamihom doručenia takéhoto potvrdenia Predávajúceho Kupujúcemu.
 6. Kliknutie na políčko Internetového obchodu, ktorým Kupujúci potvrdí objednávku, spôsobí vygenerovanie emailu, ktorý bude odoslaný na adresu Kupujúceho uvedenú pri registrácii. Tento email obsahuje zhrnutie zadanej objednávky a najmä:
  a) predmet objednávky a jej číslo,
  b) celkovú cenu za objednávaný Tovar,
  c) zvolený spôsob úhrady a dodanie,
  d) adresu, na ktorú Predávajúci dodá zásielku,
  e) dodacia lehota Tovaru.
 7. Predávajúci nie je povinný začať s vyhotovovaním plnenia, ktoré je predmetom Kúpnej zmluvy skôr, ako Kupujúci odsúhlasí Predávajúcemu zaslaný Náhľad (v prípade, ak sa tento zasiela na odsúhlasenie) a zaplatí Kúpnu cenu (okrem prípadov, kedy sa Kúpna cena platí priamo pri prevzatí Tovaru).
 8. V prípade, ak z obsahu objednávky nebude Predávajúcemu zrejmé, aké konkrétne vlastnosti má mať plnenie požadované Kupujúcim, ktorého dodávku má na základe Kúpnej zmluvy Predávajúci vykonať, má sa za to, že potvrdením objednávky v tomto prípade Kúpna zmluva nevznikla. Predávajúci je v takom prípade povinný najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia tejto objednávky Kupujúcim vyzvať Kupujúceho emailom, či priamo cez Internetový obchod na spresnenie objednávky. Po spresnení objednávky Kupujúcim v zmysle prvej vety tohto odseku, vzniká Kúpna zmluva na základe takto spresnenej objednávky. Ak Kupujúci ani do 30 dní odo dňa doručenia výzvy podľa druhej vety tohto odseku nespresní dostatočne objednávku, má sa za to, že objednávku zrušil.
 9. V prípade, ak súčasťou dodávky podľa Kúpnej zmluvy má byť aj potlač, Kupujúci je povinný pri zadávaní objednávky presne, určito a zrozumiteľne uviesť, na ktorú z objednávaných hnuteľných vecí má byť táto potlač aplikovaná, inak je potrebné postupovať podľa predchádzajúceho odseku.
 10. V prípade, ak Kupujúcim zaslané Grafické súbory nie sú v správnom formáte, resp. nemajú vlastnosti požadované na webovej stránke Internetového obchodu, čo spôsobuje nemožnosť ich použitia pre účely dodávky Tovaru, Predávajúci nie je povinný vykonať dodávku Tovaru a Kúpna zmluva nevznikne. Predávajúci v tom prípade formou emailu alebo prostredníctvom Internetového obchodu vyzve Kupujúceho, aby uvedený nedostatok odstránil. Ak Kupujúci tento nedostatok neodstráni ani do 30 dní odo dňa doručenia takejto výzvy, má sa za to, že Kupujúci zrušil objednávku, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 11. V prípade, ak vlastnosti Tovaru objednávaného v rámci Internetového obchodu sú presne dané, individuálne určené, upravované podľa potreby Kupujúceho a zhotovované na zákazku, nemôže Kupujúci po začatí realizácie objednávky, teda vyhotovovania predmetného Tovaru od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 12. Objednávka, v rámci ktorej Kupujúci nezaplatil Kúpnu cenu (okrem prípadov, kedy sa Kúpna cena platí pri odovzdaní Tovaru Kupujúcemu), alebo sa nevyjadril k zaslanému Náhľadu do 30 dní od jej potvrdenia, sa 31. dňom od jej potvrdenia považuje za zrušenú Kupujúcim, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 13. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Presné lehoty na zaslanie Náhľadu Predávajúcim a termíny dodávky Tovaru sú uvedené na stránkach Internetového obchodu pre každý Tovar zvlášť.
 14. Zmluvné strany sa dohodli, že prostredníctvom vzájomnej dohody uzatvorenej formou emailových správ je možné zmeniť obsah objednávky (aj potvrdenej), ako aj obsah už uzavretej Kúpnej zmluvy.
 15. Predávajúci je oprávnený stanoviť pre každý Tovar minimálne množstvo, ktorého objednávku je Kupujúci povinný uskutočniť na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Toto minimálne množstvo bude uvedené v Internetovom obchode pri danom Tovare. Ak Kupujúci potvrdí objednávku Tovaru, pričom nedodrží podmienku minimálneho množstva Tovaru, má sa za to, že objednávku neuskutočnil.

Článok IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena Tovaru je v Internetovom obchode uvedená v mene EUR, aktuálna a platná. Ide o Kúpnu cenu konečnú, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť, ak nie je v Internetovom obchode výslovne uvedené inak. Kupujúci je povinný okrem Kúpnej ceny uhradiť Predávajúcemu aj odplatu za dopravu Tovaru Kupujúcemu do Miesta dodania, vo výške uvedenej v Internetovom obchode pri každom Tovare, ak sa táto doprava vykonáva.
 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu niektorým zo spôsobov uvedených v Internetovom obchode pri príslušnom Tovare. Môže ísť najmä o nasledovné spôsoby:
  a) platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí Tovaru na výdajnom mieste,
  b) platba vopred bankovým prevodom,
  c) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),
  d) platba na faktúru so splatnosťou,
  e) na dobierku pri doručení Tovaru (hotovosť preberá od zákazníka Doručovateľ).
 3. Prostredníctvom nákupu v Internetovom obchode Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že mu budú zasielané faktúry a dobropisy v písomnej forme spolu s dodávaným Tovarom.
 4. Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po potvrdení objednávky.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Kúpnu cenu uvedenú na webovej stránke Internetového obchodu. Zmena Kúpnej ceny Tovaru sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou Kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu Tovaru.
 6. V prípade omeškania sa Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny vzniká Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, povinnosť zaplatiť Predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 7. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového Tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Článok V.
Dodanie Tovaru

 1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá Tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, poprípade príslušenstvom, podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci vykonáva dodanie Tovaru Kupujúcemu jedným zo spôsobov uvedených v Internetovom obchode pri danom Tovare.
 3. Predávajúci splní povinnosť odovzdať Tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s Tovarom v Mieste dodania a včas mu to oznámi. Ak má Predávajúci Tovar odoslať, v takom prípade sa za odovzdanie Tovaru Kupujúcemu – Podnikateľovi považuje jeho odovzdanie prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho za predpokladu, že umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a za odovzdanie Tovaru Kupujúcemu – Spotrebiteľovi sa považuje jeho odovzdanie dopravcom Kupujúcemu.
 4. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Tovar v dojedanom množstve, akosti a prevedení. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá okrem Tovaru i doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú.
 5. Ak nie je dojednané, ako má byť Tovar zabalený, Predávajúci Tovar zabalí podľa zvyklostí; ak zvyklostí niet, potom spôsobom potrebným pre uchovanie Tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci Tovar pre prepravu.
 6. Kupujúci – Podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému Tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
 7. Kupujúci je povinný Tovar prevziať, ak v týchto VOP nie je výslovne stanovené inak.
 8. Kupujúci je povinný označiť v objednávkovom formulári Miesto dodania. Takto stanovené Miesto dodania je možné po uzatvorení Kúpnej zmluvy zmeniť len po dohode s Predávajúcim. Predávajúci zaisťuje odoslanie Tovaru do Miesta dodania a Kupujúci je povinný prevziať Tovar v Mieste dodania. Uvedené neplatí pri osobnom odbere Tovaru Kupujúcim.
 9. Pri prevzatí Tovaru od Doručovateľa je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru s tým, že pokiaľ pri kontrole zistí, že obal Tovaru je poškodený alebo zásielka obsahujúca Tovar je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu Tovar prevziať a je povinný s Doručovateľom spísať protokol o odmietnutí prevzatia zásielky s tým, že v ňom uvedie dôvody jej odmietnutia. V prípade, že zásielka nejaví znaky vonkajšieho poškodenia, je Kupujúci povinný v prítomnosti Doručovateľa zásielku otvoriť a vykonať kontrolu Tovaru, najmä preveriť, či Tovar a daňový doklad zodpovedajú objednávke a či je Tovar bez zjavných vád. V prípade akéhokoľvek nesúladu Tovaru, prípadne priložených dokladov s objednávkou je Kupujúci povinný spísať s Doručovateľom o tejto skutočnosti protokol. Kupujúci je povinný uschovať si kópiu akéhokoľvek protokolu, ktorý spíše s Doručovateľom, a na požiadanie ho predložiť Predávajúcemu.
 10. Ak odmietne Kupujúci prevziať zásielku podľa predchádzajúceho odseku, je povinný Predávajúceho ihneď informovať o dôvodoch tohto odmietnutia. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradný Tovar do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy Kupujúci oprávnene odmietol prevziať pôvodný Tovar. V prípade, že zásielka obsahujúca Tovar nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie a takisto pri kontrole nebol zistený žiadny nesúlad s objednávkou, avšak po prevzatí zásielky Kupujúcim vyjde najavo, že Tovar má vadu, ktorá mohla byť spôsobená pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak sa má za to, že táto vada nevznikla pri preprave, ale až následne.
 11. V prípade, že nesúlad zásielky s objednávkou spočíva v tom, že je dodané menšie množstvo Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Predávajúci je v tom prípade povinný dodať Kupujúcemu chýbajúci Tovar bez zbytočného odkladu potom, kedy je mu zo strany Kupujúceho táto vada oznámená. Pokiaľ nie je možné zvyšok Tovaru v primeranej dobe Kupujúcemu dodať alebo Kupujúci o dodanie zvyšku Tovaru nemá záujem, sú Kupujúci aj Predávajúci oprávnení ohľadne časti Predmetu plnenia, ktorá nebola dodaná, od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 12. V prípade, že Kupujúci odmietol prevziať zásielku obsahujúcu Tovar, hoci neexistoval žiadny z dôvodov stanovených v ods. 9 tohto článku VOP, je Predávajúci oprávnený odoslať Tovar Kupujúcemu opätovne s tým, že Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vzniknú, a to pri prevzatí Tovaru.
 13. Doba dodania je určená pre každý Tovar z Ponuky osobitne a je uvedená na webových stránkach Internetového obchodu. Kupujúci má povinnosť oboznámiť sa s termínmi dodania uverejnenými na webových stránkach Internetového obchodu. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na to, aby bol Tovar dodaný Kupujúcemu v stanovenom termíne. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru, ktoré nastalo z dôvodov nezávislých na Predávajúcom, najmä z dôvodov zásahu vyššej moci, prerušenia dodávky elektrickej energie, či internetového pripojenia, poruchy strojov Predávajúceho a pod. V prípade, ak omeškanie Predávajúceho s dodaním Tovaru nastalo z vyššie uvedených dôvodov, má sa za to, že Predávajúci nie je v omeškaní.
 14. Do lehoty na dodanie Tovaru sa započítava iba doba od uzatvorenia Kúpnej zmluvy do okamihu odovzdania Tovaru Kupujúcemu. Tovar je odosielaný iba v pracovných dňoch s tým, že preprava Tovaru Doručovateľom obvykle trvá jeden až tri pracovné dni.
 15. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo nevyplnil objednávkový formulár správne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo prístupové heslo Kupujúceho zneužila tretia osoba bez pričinenia Predávajúceho.

Článok VI.
Prechod nebezpečenstva škody na Tovare a prechod vlastníckeho práva k Tovaru

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru Kupujúcim. V prípade, ak Kupujúci v rozpore s Kúpnou zmluvou dodaný Tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho okamihom, kedy Kupujúci odmietol prevziať Tovar, alebo inak dodaný Tovar neprevzal, hoci na to bol povinný.
 2. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia Kúpnej ceny Kupujúcim a prevzatím Tovaru. Predávajúci nie je povinný odoslať ani odovzdať Tovar Kupujúcemu pred zaplatením Kúpnej ceny.

Článok VII.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom, Kúpnou zmluvou, alebo týmito VOP.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak po jej uzatvorení vyjde najavo, že dodanie Tovaru nie je možné, pretože Tovar neexistuje a nie je možné ho získať, alebo dodanie Tovaru je možné len za vyššiu cenu, alebo s vyššími nákladmi Predávajúceho, alebo s inými prekážkami, ktoré túto dodávku výrazne sťažujú, alebo znemožňujú jej realizáciu v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v týchto prípadoch:
  a) V prípade, že podklady dodané Kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný Tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených Predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, či fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálne zneužívanie…).
  b) Tovar sa už nevyrába, alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach Predávajúceho Tovar vyrobiť a dodať Kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti Tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za Kúpnu cenu, ktorá bola dojednaná.
  c) Ak Kupujúci neprevezme Tovar  ani po uplynutí 7 dní odo dňa, kedy mu prvýkrát vznikla povinnosť Tovar prevziať.
 4. V prípade, ak Predávajúci alebo Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, má Kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny po započítaní všetkých prípadných pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Kúpnej zmluve, prípadne, ak tento účet nebol v Kúpnej zmluve uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neoznámi v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo bez zbytočného odkladu potom, kedy mu bolo Predávajúcim oznámené odstúpenie od Kúpnej zmluvy, poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho.
 5. V prípade, ak dôjde k zrušeniu Kúpnej zmluvy, má Kupujúci povinnosť vrátiť Predávajúcemu Tovar, ak ho už prevzal. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako mu Kupujúci vráti Tovar.

  Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom
 6. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „zákon č. 102/2014“) má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si Tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho. Vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je prístupný na webových stránkach Internetového obchodu.
 7. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od Kúpnej zmluvy výslovne dojednané, nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je jej predmetom predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa. Spotrebiteľ rovnako tak nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch vymedzených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014.
 8. Kupujúci je povinný zaslať odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu na adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP, alebo emailom na emailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP.
 9. Vrátenie Tovaru Predávajúcemu je Kupujúci povinný vykonať jeho odoslaním na adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený Tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci požadovať po Kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru (v súlade s §10 ods. zákona č. 102/2014).
 10. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s Tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 11. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných súm spojených s vráteným Tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

Článok VIII.
Používanie Internetového obchodu

 1. Podmienkou pre zadanie objednávky Kupujúcim je predchádzajúca registrácia Kupujúceho v Internetovom obchode a založenie účtu Kupujúceho prostredníctvom na to určeného formulára nachádzajúceho sa na stránkach Internetového obchodu, vrátane uvedenia aktuálnej emailovej adresy Kupujúceho. Formulár je Kupujúci povinný vyplniť v súlade s pokynmi uvedenými na stránkach Internetového obchodu a uviesť v ňom pravdivé údaje.
 2. Založením účtu v Internetovom obchode Kupujúci vyjadruje súhlas s obsahom týchto VOP a berie na vedomie, že všetky Kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom Internetového obchodu sa nimi budú spravovať.
 3. Predávajúci je oprávnený zbaviť Kupujúceho práva využívať Internetový obchod alebo mu obmedziť prístup k časti alebo celku jeho dát uvedených v Internetovom obchode s okamžitým účinkom v nasledovných prípadoch:
  a) v prípade, ak Kupujúci porušil tieto VOP,
  b) ak Kupujúci poskytol v priebehu registrácie nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje,
  c) prostredníctvom Internetového obchodu porušil osobnostné práva tretích osôb,
  d) dopustil sa iného konania, ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými pravidlami používania siete internet, alebo ktoré poškodzuje záujmy Predávajúceho.
 4. Kupujúci, ktorý bol zbavený práva užívať Internetový obchod, nemôže vykonať opätovnú registráciu bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.
 5. Kupujúcemu je v rámci využívania Internetového obchodu zakázané:
  a) zverejňovať obsah, ktorý nie je v súlade s právnymi predpismi, napríklad propagujúci násilie, hanobiaci alebo porušujúci osobnostné práva a iné práva tretích osôb,
  b) využívať Internetový obchod spôsobom, ktorý narušuje jeho fungovanie,
  c) rozosielať alebo umiestňovať v rámci Internetového obchodu nevyžiadané obchodné informácie (spamy),
  d) využívať Internetový obchod spôsobom zaťažujúcim ostatných Kupujúcich alebo prevádzku Internetového obchodu.
 6. Kupujúci je povinný najmä:
  a) využívať obsah umiestnený na Internetovom obchode, ako aj dodaný Tovar iba pre vlastnú potrebu a nie je oprávnený s ním ďalej obchodovať,
  b) využívať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ustanoveniami týchto VOP a taktiež v súlade so všeobecnými pravidlami používania siete internet.

Článok IX.
Spracovanie osobných údajov

 1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho výhradne pre potreby plnenia Kúpnej zmluvy. K spracovávaniu osobných údajov Kupujúceho za iným účelom je Predávajúci oprávnený iba so súhlasom Kupujúceho.
 2. Uzavretím Kúpnej zmluvy vyjadruje Kupujúci súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov v nej uvedených pre obchodné a marketingové účely Predávajúceho, ako aj pre obchodné a marketingové účely jeho obchodných a marketingových partnerov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať, ďalej má právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, právo požadovať ich opravu, doplnenie, blokovanie alebo likvidáciu. Ak Kupujúci nesúhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli registrované v databáze Predávajúceho, je povinný tuto skutočnosť Predávajúcemu oznámiť.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený odovzdať takto zhromaždené osobné údaje kapitálovo prepojeným podnikateľským subjektom na území EÚ. Takto odovzdané údaje môžu byť využité iba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a k účelom predpokladaným týmito VOP a Kúpnou zmluvou.

Článok X.
Podklady poskytnuté Kupujúcim

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné porušenie autorských práv použitím podkladov poskytnutých mu Kupujúcim ani za ich obsah. Pokiaľ však podklad zaslaný Kupujúcim bude mať obsah, ktorý je v rozpore so zákonom alebo porušuje mravné normy, Predávajúci má právo odmietnuť dodanie Tovaru.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vecné alebo pravopisné chyby, ktoré sú obsiahnuté v Grafických súboroch. Kupujúci zodpovedá za kvalitu Grafických súborov (farebnosť, rozlíšenie, ostrosť a pod.) alebo iných obrazových podkladov, ktoré poskytne Predávajúcemu za účelom dodania Tovaru. Kupujúci zaslaním Grafických súborov vyhlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým predlohám, voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo inými obrazovými predlohami disponovať a poskytnúť ho k dispozícii Predávajúcemu pre účely dodávky Tovaru. Zaslaním Grafických súborov Predávajúcemu poskytuje Kupujúci Predávajúcemu práva na nakladanie s nimi a ich spracovanie pre účely danej objednávky.
 3. Materiály, najmä Grafické súbory, ktoré Predávajúci dostáva od Kupujúceho, je Kupujúci povinný pripraviť podľa pokynov uvedených v Internetovom obchode, teda je povinný zabezpečiť, aby tieto mali vlastnosti požadované na webovej stránke Internetového obchodu.
 4. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu, ani iné nároky, ak Kupujúci odsúhlasí Náhľad zaslaný mu Predávajúcim, hoci tento má vady, alebo nezodpovedá požiadavkám Kupujúceho, najmä obsahuje napríklad nesprávne použitie vrstiev, tlač bielou farbou a pod. V prípade odsúhlasenia Náhľadu, Predávajúci pristúpi k vyhotoveniu predmetu objednávky.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie s vyhotovením predmetu objednávky, ktoré vzniklo nedodaním správnych dát Kupujúcim.
 6. Všetky dáta zaslané Kupujúcim Predávajúcemu sú archivované po neurčitú dobu. Grafické súbory zaslané Kupujúcim Predávajúcemu je Predávajúci oprávnený si ponechať po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa, kedy mu boli poskytnuté.

Článok XI.
Reklamačný poriadok

 1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je v prípade nového Tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam obsiahnutým v týchto VOP.
 2. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému Tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov Tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).
 3. Podmienkou prijatia reklamácie je uplatnenie reklamácie Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu cez sekciu „Zákaznícky servis“ odoslaním správy Predávajúcemu s predmetom „Reklamácia“, alebo odoslaním takejto správy prostredníctvom emailu na emailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP. Z obsahu takejto správy musí byť zrejmé, že ide o reklamáciu Kupujúceho, a tiež musí obsahovať konkrétny popis Kupujúcim vytýkanej vady Tovaru a takisto aj popis nároku/ov, ktoré Kupujúci voči Predávajúcemu v dôsledku danej vady uplatňuje.
 4. Kupujúci je povinný zaslať vadný Tovar na reklamáciu na adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP. Reklamovaný Tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, a balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčané je priloženie kópie nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby Tovaru. Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu – Spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 5. Kupujúcemu nevzniká voči Predávajúcemu žiadny nárok z vád Tovaru, ak poškodenie Tovaru nastalo:
  a) mechanickým poškodením Tovaru,
  b) neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  c) Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  d) Tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
  e) Tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou, čo neplatí, ak boli vlastnosti Tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo vzhľadom k obvyklému spôsobu použitia Tovaru.
 6. Tovar zaslaný k reklamácii bude Predávajúcim posudzovaný iba ohľadne ním namietanej vady.
 7. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný Tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie Tovaru k reklamačnému konaniu.

  Spôsob vybavenia reklamácie, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ
 8. V prípade, že Tovar je pri prevzatí Kupujúcim v rozpore s Kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s Kúpnou zmluvou“), má Kupujúci právo na to, aby ho Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí Tovaru, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 9. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaný Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 10. V prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:
  1. ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
  2. ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,
  3. ak ide o iné vady neodstrániteľné a Spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 11. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej vady, ale Predávajúci zistí, že ide o vadu neodstrániteľnú). Ak Spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci. V prípade poskytnutej zľavy nie je možné neskôr reklamovať Tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 12. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. Uvedené neplatí, ak je Kupujúcim Podnikateľ, a teda jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
 13. Predávajúci vydá Kupujúcemu Spotrebiteľovi formou emailovej správy, či prostredníctvom Internetového obchodu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 14. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného Tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy z dôvodu vady Tovaru má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s týmto odstúpením.

  Spôsob vybavenia reklamácie, ak je Kupujúcim Podnikateľ:
 15. Ak je Kupujúcim Podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci Podnikateľ informovaný emailom či prostredníctvom Internetového obchodu.
 16. Ak pôjde o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude Tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu Tovaru, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto vadu reklamovať. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vád, Predávajúci je oprávnený vadný Tovar vymeniť za Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

  Spoločné ustanovenia
 17. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení reklamácie bude Kupujúci informovaný emailom.
 18. V prípade, ak reklamácia nebude dôvodná, Predávajúci ju zamietne. Ak bude reklamácia zamietnutá, berie Kupujúci na vedomie, že Predávajúci je oprávnený prefakturovať Kupujúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vybavením reklamácie.
 19. Reklamácie sú prijímané v pracovných dňoch do 16.00 hodiny. Reklamácie, ktoré budú doručené Predávajúcemu po tejto hodine, budú považované za prijaté nasledujúci pracovný deň.
 20. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, kedy bol Kupujúci v omeškaní s poskytovaním požadovanej súčinnosti.
 21. S ohľadom na technologické rozdiely medzi technológiou tlače a spôsobom zobrazovania farieb väčšinou monitorov, porovnávanie farebnosti výtlačku s farebnosťou prezentovanou na monitore je technologicky nesprávne. Absentujúca zhoda farebnosti výtlačku s obrazom na monitore preto nie je považovaná za vadu Tovaru. Z dôvodu, že v procese tlače sa využíva veľké množstvo tlačiarenských strojov, medzi ktorými existujú rozdiely pri zobrazovaní určitých farieb, sa pri tlači toho istého projektu na rôznych strojoch môžu objaviť nepatrné rozdiely vo farebnosti. Takáto situácia môže nastať pri dotlači. Tieto rozdiely preto nie je možné považovať za vadu Tovaru.
 22. S ohľadom na parametre produkčných strojov a samotnej tlače sa nasledujúce odchýlky nepovažujú za vadu Tovaru:
  a) pri strihaní archu na jednotlivé diely: tolerancia do 1 mm,
  b) pri falcovaní (skladaní) a bigovaní (ryhovaní) je odchýlka zlomu od nominálnej línie jeho umiestnenia s toleranciou do 1 mm,
  c) pri perforácii (odchýlka vykonanej perforácie od nominálneho miesta jej umiestnenia) do 1 mm,
  d) pri tlači farieb postupne tlačených: tolerancia do 0,3 mm,
  e) pri veľkoformátovej tlači sa rozmer výtlačku môže líšiť do 1% od požadovaného rozmeru.
 23. Reklamácie spojené s kvalitou doručovaných zásielok budú preskúmané na základe protokolu, ktorý bol spísaný spoločne s Doručovateľom pri odbere zásielky. Absencia takéhoto protokolu môže byť základom k zamietnutiu reklamácie Predávajúcim.
 24. Maximálna výška náhrady škody vzniknutej v dôsledku vady Tovaru dodávaného Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľom nemôže prevýšiť 100% hodnoty Tovaru.

Článok XII.
Oznamovanie nedostatkov prevádzky Internetového obchodu

 1. Predávajúci priebežne prijíma opatrenia pre zabezpečenie riadnej prevádzky Internetového obchodu, v takom rozsahu, aký vyplýva z jeho aktuálnych technických možností a zaväzuje sa odstrániť v najkratšom možnom čase všetky nedostatky Internetového obchodu nahlásené Kupujúcim.
 2. Nedostatky spojené s fungovaním Internetového obchodu môže Kupujúci nahlásiť zaslaním emailu na emailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP.
 3. Pri nahlásení nedostatku v prevádzke Internetového obchodu je Kupujúci povinný dostatočne určito vymedziť konkrétny nedostatok a termín (deň, hodina) jeho výskytu.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených Kúpnou zmluvou.
 3. Právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených Kúpnou zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.
 4. Kupujúci bude pred potvrdením objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 5. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že Predávajúci si včas a riadne prostredníctvom týchto VOP a informácií uvedených na webových stránkach Internetového obchodu splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v Ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo iných osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 7. Komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať prostredníctvom emailu či prostredníctvom Internetového obchodu tam, kde to Internetový obchod pripúšťa, prípadne formou doporučeného listu s doručenkou, pokiaľ nie je v týchto VOP či v Kúpnej zmluve výslovne uvedené inak.
 8. Tieto VOP sú platné odo dňa 5. novembra 2021.
Jazyk / Language »
Shopping cart close